Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Factors affecting the Functional Independence Measure Gain of Patients with Stroke

Tuncay Çakır 1 ,Şebnem Koldaş Doğan 1 ,Rahime Nur Sarıer 1 ,Naciye Füsun Toraman 2
1 Department Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.78045

Objective: To investigate the effect of rehabilitation in patients admitted to our clinic after stroke on the latest situation.

 

Material and Methods: Medical records of 126 patients who were brought to the FTR Clinic at Antalya Education and Research Hospital between October 2010 and November 2011 and were hospitalized and received a rehabilitation program were evaluated retrospectively. Patients were divided into the following groups: by etiology, ischemic and hemorrhagic; by age, under and over 65years of age; by the time passed until the onset of rehabilitation, early (<3 months) and late (≥3 months); and by affected side, right and left. The functional status of patients at admission to our center, at discharge from our center, and the functional gains during hospitalization were evaluated by Functional Independence Measure (FIM), FIM gain, and FIM efficiency.

 

Results: Admission FIM values were found to be 73.2±29.1 for patients with acute phase and 80.7±32.9 for patients with chronic phase. There was no statistically significant difference between the two groups. Mean FIM gain was 17.7±18.2 for patients with acute phase and 9.3±11.7 for patients with chronic phase; FIM gain in patients with acute phase was statistically significant (p=0.02). FIM efficiency in patients with acute phase was statistically significant (p=0.03).

 

Conclusion: As a result, FIM gain and FIM efficiency in patients with acute phase were higher in patients with chronic phase in this retrospective study conducted in 126 hemiplegic patients. The early onset of rehabilitation will enable patients to perform more comfortable daily life activities and to achieve more functional gain. 

 


 

Turkish

 

Başlık: İnmeli Hastaların Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçüm Kazancını Etkileyen Faktörler

 

Anahtar kelimeler: İnme, rehabilitasyon, kazanç

 

Amaç: Bu çalışmamızda inme sonrası kliniğimize başvuran hastalara yatırılarak yapılan rehabilitasyonun fonksiyonel son duruma etkisini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Ekim 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine başvuran, yatırılarak rehabilitasyon programına alınan 126 hastanın medikal kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar etiyolojilerine göre; iskemik ve hemorajik, yaşa göre; 65 yaş altı, 65 yaş ve üstü, rehabilitasyona kadar geçen süreye göre; erken (3 aydan erken) ve geç (3 ay ve üstü), tutulan tarafa göre; sağ ve sol olmak üzere gruplara ayrılarak değerlendirildi. 

 

Hastaların merkezimize kabulünde ve taburculuğundaki fonksiyonel durumları, yatış sürecindeki fonksiyonel kazançları; Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FBÖ), FBÖ kazancı ve FBÖ verimliliği ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Akut dönem hastalarda giriş FBÖ 73,2±29,1 olup, kronik dönem hastalarda 80,7±32,9 idi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. FBÖ kazancı akut dönem hastalarda ortalama 17,7±18,2, kronik dönem hastalarda 9,3±11,7 olup akut dönem hastalardaki FBÖ kazancı istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,02). Akut dönem hastalarda FBÖ verimliliği de istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,03).

 

Sonuç: Sonuç olarak bu 126 hemiplejik hasta ile yapılan retrospektif çalışmada akut dönemdeki hastaların FBÖ kazancı ve verimliliği kronik dönemdeki hastalara daha fazlaydı. Erken dönemde rehabilitasyon programına başlamanın hastaların günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yapmalarını ve daha fazla fonksiyonel kazanç elde etmelerini sağlayacaktır. 

Keywords : Stroke, rehabilitation, gain