Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

The Prevalence of Osteoporosis in the Thrace Region of Turkey: A Community-Based Study

Yaşar Keskin 1 ,Murat Dinçer Çekin 2 ,Hakan Gündüz 3 ,Nimet Emel Lüleci 1 ,Esra Giray 4 ,Haydar Sur 5 ,Gülseren Akyüz 6
1 Department of Public Health, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2 Department of Health Management, Marmara University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 Department of Health Management, İstanbul University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
6 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.34033

Objective: This study was planned as a community-based research study to estimate the prevalence of osteoporosis and explore related risk factors in the Thrace region of Turkey.

 

Material and Methods: The community-based study involved a total of 620 people, 498 women and 122 men, aged between 40 and 89 years. A questionnaire on the medical history and lifestyles of the participants was applied with a face-to-face interview. Body weight height, and arm span of each participant were measured, together with bone mineral density at the middle phalanges of the second, third, and fourth digits of the non-dominant hand using dual-energy X-ray laser absorptiometry.

 

Results: Age, clothing, lack of regular exercise, and giving birth to more than two children seem to contribute to osteoporosis, while high education, high economic level, tea and moderate alcohol consumption, oral contraceptive use, and hormone replacement therapy seem to retard osteoporosis. Osteoporotic patients had more fractures in the past. Height and weight were significantly lower in osteoporotic women.

 

Conclusion: Lifestyle affects the prevalence of osteoporosis. Drinking tea and alcohol seems to be controversial with regard to osteoporosis risk. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Türkiye’nin Trakya Bölgesinde Osteoporoz Prevalansı: Toplum Temelli Bir Çalışma

 

Anahtar kelimeler: Osteoporoz, kemik yoğunluğu, risk faktörleri, yaşam stili

 

Amaç: Çalışma, Türkiye’nin Trakya bölgesinde osteoporoz prevalansını kestirmek ve ilgili risk faktörlerini ortaya çıkarmak amacıyla tasarlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Toplum temelli çalışma, yaşları 40 ile 89 arasında, 498 kadın ve 122 erkekten oluşan toplam 620 kişiyi kapsadı. Çalışmaya katılanların tıbbi geçmişlerini ve yaşam tarzlarını sorgulayan bir anket yüz yüze gerçekleştirildi. Kilo, boy, kulaç uzunluğu ve Dual-Enerji X-ray lazer absorpsiyometri ile baskın olmayan elin 2, 3 ve 4.parmaklarının orta falankslarından kemik mineral yoğunluğu ölçüldü.

 

Bulgular: Yaş, giyinme, düzenli egzersiz yokluğu ve doğum sayısı osteoporoz ihtimalini arttırıyor görünürken iyi eğitimli olma, ekonomik seviyenin yüksekliği, çay ve hafif alkol tüketimi, doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon replasman tedavisi osteoporozu yavaşlatıyor görünmektedir. Osteoporotik hastaların geçmişlerinde daha fazla kırık tespit edilmiştir. Osteoporotik kadınların boyu ve kilosu belirgin biçimde daha az bulunmuştur.

 

Sonuç: Yaşam stili osteoporoz prevalansını etkilemektedir. Çay ve alkol içmenin osteoporoz riski açısından etkisi tartışmalı görünmektedir. 

Keywords : Osteoporosis, bone density, risk factors, lifestyle