Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

A Comparison of Laser and Extracorporeal Shock Wave Therapies in Treatment of Lateral Epicondylitis

Gül DEVRİMSEL 1 ,Ayşegül KÜÇÜKALİ TÜRKYILMAZ 1 ,Murat YILDIRIM 2 ,Alper Murat ULAŞLI 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Training and Research Hospital, Rize, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.31643

Objective: Lateral epicondylitis (LE) is a common painful problem of the elbow. This study was conducted to evaluate and compare the effectiveness of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) and low-intensity laser therapy in LE treatment.

 

Material and Methods: The study included 60 LE patients. Subjects were divided into two groups randomly. Group 1 received ESWT, while group 2 received laser therapy. Presence of lateral epicondyle tenderness, elbow pain, and hand grip strength (HGS) were evaluated at the beginning and at 4 and 12 weeks. Elbow pain was evaluated with the Short-Form McGill pain questionnaire (SF-MPQ).

 

Results: The patients with tender lateral epicondyle were not significantly different between groups at each time point. Both groups had improvement on HGS evaluated at the 4th and 12th weeks, but in the ESWT group, the improvement was significantly higher. All SF-MPQ parameters improved significantly after each therapy evaluated at the 4th and 12th weeks. However, mean visual analog scale, present pain intensity, affective pain subscale, and total pain scale scores were significantly lower in the ESWT group at the 4th and 12th weeks.

 

Conclusion: Both ESWT and laser therapy are effective and safe treatment options for LE; however, ESWT seems to be more efficient in pain reduction and improvement of functions. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Lateral Epikondilitte Lazer ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Etkinliklerinin Karşılaştırılması 

 

Anahtar kelimeler: Lateral epikondilit, lazer, ESWT, dirsek 

 

Amaç: Lateral epikondilit (LE), kolun yaygın ağrılı bir problemidir. Bu çalışmadaki amacımız, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) ve düşük doz lazer tedavisinin etkinliğini araştırmak ve tedavi etkinliklerini karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alınan 60 hasta randomize olarak 30 kişilik iki gruba ayrıldı. Birinci gruba ESWT, diğerine lazer tedavisi uygulandı. Hastalar başlangıçta, 4 ve 12. haftalarda lateral epikondilde hassasiyet varlığı, dirsekte ağrı ve el kavrama gücü (EKG) parametreleri ile değerlendirildi. Dirsekteki ağrı Kısa form-McGill ağrı anketi (KF-MAA) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Tedavi sonrasındaki kontrollerde lateral epikondil hassasiyetinde, gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Dördüncü ve 12. haftalarda yapılan değerlendirmelerde her iki grupta gelişmeler görüldü, fakat bu düzelme ESWT grubunda daha belirgindi. Kısa form-McGill ağrı anketinin tüm parametrelerinde 4 ve 12. haftalarda her iki tedavide anlamlı iyileşmeler elde edildi. Bununla birlikte KF-MAA’nın görsel ağrı skalası, total ağrı yoğunluğu, toplam ağrı oranı ve affektivite alt skala skorları 4 ve 12. haftalarda ESWT grubunda anlamlı oranda daha düşük idi.

 

Sonuç: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ve lazer tedavileri, LE’de etkili ve güvenli yöntemlerdir. Ancak ağrının azalması ve fonksiyonel iyileşmede ESWT daha etkili görünmektedir. 

 

Keywords : Lateral epicondylitis, laser, ESWT, elbow