Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Demographic and Clinical Findings of Cerebral Palsy Patients in Istanbul: A Multicenter Study

Ebru YILMAZ YALÇINKAYA 1 ,Berrin HÜNER 2 ,Ümit DİNÇER 3 ,Demirhan DIRAÇOĞLU 4 ,Resa AYDIN 4 ,İstanbul Cerebral Palsy Study Group Other Members 4 ,Afitap İÇAĞASIOĞLU 5 ,Esma DEMİRHAN 5 ,Levent YALÇIN 6 ,Kadriye ÖNEŞ 1 ,Nil ÇAĞLAR 1 ,Adnan YÜKSEL 7 ,Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU 8 ,Dilşad TÜRKDOĞAN 9 ,Gazi ZORER 10 ,Zuhal YAPICI 11 ,Belgin ERHAN 1 ,Bora AKYÜREK 1 ,Banu KURAN 12 ,Hülya AKBAŞ 12 ,Nurdan PAKER 1 ,Demet UÇAR 1 ,Kahraman ÖZTÜRK 13 ,Nihal ÖZARAS 14
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy Hospital, İstanbul, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
6 Manus Hand Surgery Group
7 Department of Pediatric Neurology, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
8 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
9 Institute of Neurological Sciences, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
10 Department of Orthopaedics, Bezmialem Foundation University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
11 Department of Pediatric Neurology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
12 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
13 Department of Orthopedics, Baltalimanı Bone Diseases Hospital, İstanbul, Turkey
14 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bezmialem Foundation University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.42402

Objective: The objective of this study is to identify epidemiological characteristics of patients with cerebral palsy (CP) in Istanbul, including demographic information, clinical types, risk factors, and some clinical features.

 

Material and Methods: This is a retrospective and multicenter study, with the participation of 11 training and university hospitals in Istanbul.  Demographic and clinical data of patients with CP presenting to university and training hospitals in Istanbul between 2005 and 2007 were recorded. Data were collected by the Istanbul Cerebral Palsy Study Group (ICPSG).

 

Results: A total of 730 patients with a mean age of 7.27±4.63 (2-18 years) were enrolled into the study; 429 (58.8%) of the patients were male and 301 (41.2%) were female. During clinical typing, it was seen that 91% of the patients were spastic, 3.6% was mixed, 3.2% was dyskinetic, and 0.7% was ataxic. Also, 51.9 % of the patients had a diagnosis of CP during 0-6 months of age, 24.6% had the diagnosis during 6-12 months of age, and 23.5% in the twelfth month or later. Of the cases, 32% had speech disorders, 23.1% had mental retardation, and 20.9% had epilepsy.

 

Conclusion: There are few studies about the demographic characteristics of patients with SP in our country .This study is a pilot study to  determine the profile of cases of CP patients in our country and to create a CP patient pool for the future prospective studies.

 


 

 

Turkish

 

Başlık: İstanbul’daki Serebral Palsi Olgularının Klinik ve Demografik Özellikleri: Çok Merkezli Çalışma

 

Anahtar kelimeler: Serebral palsi, demografik özellikler, epidemiyoloji, spastisite, epilepsi

 

Amaç: Bu makalenin amacı İstanbul ‘daki serebral palsi (SP) olgularının demografik özellikleri, klinik tipi, risk faktörleri ve bazı klinik özelliklerini içeren epidemiyolojik özelliklerini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Eğitim, araştırma ve üniversite hastanelerinden oluşan 11 merkezin katıldığı çok merkezli ve retrospektif bir çalışmadır. 2005 ve 2007 yılları arasında eğitim, araştırma ya da üniversite hastanelerinde kayıt edilen SP olgularının demografik ve klinik verileri, İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grubunca toplandı.

 

Bulgular: Yaş ortalamaları 7,27±4,63 (2-18) yıl olan 730 olgu çalışmaya alındı. Olguların 429’u (%58,8) erkek, 301’i (%41,2) kızdı. Klinik tiplendirmede, spastik tip %91, karma tip %3,6, diskinetik tip %3,2 ve ataksik tip % 0,7 olarak bulundu. Olguların %51,9’una yaşamlarının ilk 6 ayı içinde tanı konmuştu, %24,6’sı 2. altı ay; %23,5 ‘i ise 12. aydan sonra tanı almıştı. Yüzde 32 olguda konuşma bozukluğu, %23,1’inde mental gerilik ve %20,9’unda epilepsi mevcuttu.

 

Sonuç: Ülkemizde SP olguların demografik özellikleri ile ilgili az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma, Türkiye’deki SP olgu profilini belirlemede ve prospektif çalışmalara hasta havuzu oluşturmak için bir ön çalışma niteliğindedir.

Keywords : Cerebral palsy, demographic features, epidemiology, spasticity,epilepsy