Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Plasma Osteopontin Levels in Patients with Rheumatoid Arthritis and Relation with Disease Activity

Semra Aktuğ Ergan 1 ,Türkan Yiğitbaşı 2 ,Gürkan Yılmaz 1 ,Neşe Ölmez Sarıkaya 1 ,Banu Arslan 3
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.65768

Objective: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, autoimmune, inflammatory disease primarily involving the synovial joints. Its etiology is still not exactly known. It is thought that osteopontin (OPN), produced in the rheumatoid synovium, plays an important role in RA. The studies are insufficient. OPN is an extracellular matrix protein secreted from cells, including osteoclasts, macrophages, and active T-cells. The aim of this study is to investigate the relationship between plasma osteopontin levels and disease activity.

 

Material and Methods: Thirty female patients diagnosed with RA according to ACR criteria and 23 healthy subjects were included in the study. Demographic characteristics were recorded. Blood count, ESR, CRP, anti-CCP, alpha-1 antitrypsin, fibrinogen, routine biochemical tests, and plasma OPN levels were measured. Evaluation of disease activity and difficulty in daily life activities was done with DAS28, HAQ, and RAQoL, respectively.

 

Results: The mean age of patients was 54.0±11.1 years. The mean duration of disease was 130.8±112.7 months. The mean value of DAS28 was 3.4±1.3. Plasma OPN levels of patients and healthy subjects were 19.9±14.3 and 14.0±8.8 (ng/mL), respectively. No statistical difference was found in OPN levels (p=0.07). Anti-CCP levels of patients and healthy subjects were 30.3±62.1 and 1.1±0.5 (u/mL), respectively. A strong correlation was found between OPN and anti-CCP levels (p<0.001) and platelet count (p<0.001), but no correlation was found between OPN levels and DAS28. A strong correlation was found between OPN and anti-CCP levels (p<0.001) and platelet count (p<0.001), but no correlation was found between OPN levels and DAS28.

 

Conclusion: No correlation was found between plasma OPN levels and disease activity (p=0.35). Further studies with more patients need to be planned to reach a definite conclusion. The importance of OPN in the diagnosis of RA can be emphasized.

 


 

Turkish

 

Başlık: Romatoid Artritli Hastalarda Plazma Osteopontin Düzeyi ve Hastalık Aktivasyonuyla İlişkisi

 

Anahtar kelimeler: Hastalık aktivitesi, osteopontin, romatoid artrit

 

Amaç: Romatoid artrit (RA); sebebi halen tam olarak bilinmeyen, öncelikle sinovyal eklemleri tutan, kronik, otoimmün ve inflamatuvar bir hastalıktır. Romatoid sinovyumda üretilen Osteopontinin (OPN) RA’da önemli rol oynadığı düşünülmektedir, ancak bu konuda yeterince çalışma yoktur. Osteopontin osteoklastlar, makrofajlar ve aktif T hücreleri gibi çeşitli hücrelerden salgılanan hücre dışı bir matriks proteinidir. Bu çalışmada, RA’lı hastalarda OPN plazma düzeylerinin hastalık aktivasyonuyla ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde takip edilmekte olan ve Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) tanı kriterlerine göre RA tanısı almış 30 hasta ve 23 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 53 kadın çalışmaya alındı. Hastaların yaşları, hastalık süreleri kaydedildi. Her iki grupta da rutin biyokimyasal tetkikler, hemogram, ESH, CRP, anti-CCP, α1- antitripsin, fibrinojen ve plazma OPN düzeyleri araştırıldı. Hastalık aktivitesi DAS28 ile günlük yaşam aktivitelerindeki güçlük de HAQ ve RAQoL anketleriyle değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları (ort±SS) 54,0±11,1; hastalık süresi 130,8±112,7 ay; DAS28 aktivite skoru 3,4±1,3; OPN düzeyi hasta ve kontrol grubunda sırasıyla 19,9±14,3 ve 14,0±8,8 idi. Osteopontin düzeylerinde her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p=0,07). Anti-CCP hasta ve kontrol grubunda sırasıyla 30,3±62,1 ve 1,1±0,5 idi. Osteopontin ile anti-CCP düzeyleri (p<0,001) ve trombosit sayısı (p<0,001) arasında güçlü ilişki bulundu, ancak hastalık aktivite göstergesi olan DAS28 ile korelasyon saptanmadı.

 

Sonuç: Hastalık aktivasyon göstergesi DAS28 ile plazma OPN düzeyleri arasında bir ilişki saptanmadı (p=0,35). Kesin sonuca varılabilmesi için daha çok sayıda hasta ile ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Keywords : Disease activity, osteopontin, rheumatoid arthritis