Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

The Seropositivity of Parvovirus B19 in Patients with Ankylosing Spondylitis

Vicdan Köksaldı Motor 1 ,Nilgün Üstün 2 ,Ömer Evirgen 1 ,Melek İnci 3 ,Erkan Yula 3 ,Yusuf Önlen 1
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.28000

Objective: Parvovirus B19 is one of the most common causes of viral arthritis, which suggests that it can be a significant factor in the pathogenesis of chronic inflammatory diseases, such as rheumatoid arthritis. The aim of the present study was to investigate the seropositivity of parvovirus B19 in patients with ankylosing spondylitis (AS).

 

Material and Methods: The patient group consisted of 43 patients with ankylosing spondylitis; the control group consisted of 70 subjects who did not have any bone joints complaints. Anti-parvovirus B19 IgM and IgG antibodies were measured by ELISA.

 

Results: Parvovirus B19 IgM antibody positivity in patients with AS was significantly higher than that in the control group (p<0.001).

 

Conclusion: The high frequency of anti-parvovirus B19 IgM positivity in patients with AS suggests that the virus reactivates or persists in these patients due to immuno deficiency.

 


 

Turkish

 

Başlık: Ankilozan Spondilitli Hastalarda Parvovirüs B19 Seropozitifliği

 

Anahtar kelimeler:  Ankilozan spondilit, immün yetmezlik, parvovirüs B19

 

Amaç: Parvovirüs B19 viral artritlerin en sık nedenlerindendir. Bazı hastalarda romatoid artrit benzeri kronik bir poliartrite neden olması, parvovirüs B19’un otoimmün hastalıkların patogenezinde önemli bir etken olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada, ankilozan spondilitli (AS) hastalarda parvovirüs B19 seropozitifliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve

 

Yöntemler: Ankilozan spondilit tanısı ile takip edilen 43 kişi hasta grubunu, herhangi bir kemik eklem şikayeti olmayan 70 kişi ise kontrol grubunu oluşturdu. Tüm serum örneklerinde ELİSA yöntemi ile anti parvovirüs B19 IgM ve IgG antikorlarına bakıldı. 

 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, parvovirüs B19 IgM pozitifliği AS’li hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001). 

 

Sonuç: Ankilozan spondilitli hastalarda yüksek oranda parvovirüs B19 IgM pozitifliğinin saptanması, bu hastalarda immün yetmezliğine bağlı virüsün reaktivasyonu veya persistansını düşündürmektedir

 

Keywords : Ankylosing spondylitis, immuno deficiency, parvovirus B19