Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

The Efficacy of Gabapentin in Patients with Failed Back Surgery Syndrome

Tuncay Çakir 1 ,Deniz Evcik 2 ,Volkan Subaşi 3 ,Fatma Şamli 4 ,Vural Kavuncu 5
1 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
3 Özel Özgüryaşam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mersin, Türkiye
4 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kayseri, Türkiye
5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.54514

Objective: Failed back syndrome is a common clinical syndrome that is seen after lumbar disc herniation operations. In this study, we planned to investigate the effects of gabapentin in the treatment of failed back syndrome.

 

Material and Methods: The study included 47 patients who had been operated on because of LDH. They were divided into two groups. Group 1 (n=24) had been treated with gabapentin (300 mgr-3000 mgr/daily) and a lumbar exercise program, and Group 2 (n=23) received only the home exercise program. Patients were assessed by means of range of motion, Schober test, straight leg test, and pain and functional capacity. Pain was evaluated by visual analog scale and neuropathic pain scale. Functional capacity was assessed by Oswestry scale. Assessments were done before and after first and third month of the therapy.

 

Results: The mean age of the patients was 48.7±12.3 (24-81) years. In Group 1, 16 patients (70%) had been operated on at the L4-L5 level, and in Group 2, 10 patients (44%) had been operated on at the L4-L5 level. There was a statistically significant improvement in Oswestry scale scores in Group 1 and Group 2 (p<0.05). There was a statistically significant improvement in neuropathic pain scale scores in Group 1 (p<0.05). However, no significant differences were found in neuropathic pain scale scores in Group 2 (p>0.05).

 

Conclusion: Gabapentin treatment was found to be effective, especially for functional capacity and pain, in failed back syndrome patients.

 


 

Turkish

 

Başlık: Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastalarda Gabapentin Tedavisinin Etkinliği

 

Anahtar kelimeler: Gabapentin, başarısız, bel, etkinlik

 

Amaç: Başarısız bel cerrahisi sendromu, lomber disk herniasyonu ameliyatlarından sonra yaygın görülen klinik bir sendromdur. Biz bu çalışmamızda lomber disk herniasyonu nedeniyle cerrahi tedavi olan ve başarısız bel cerrahisi sendromu tanısı konulan hastalarda gabapentin tedavisinin etkinliğini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya lomber disk herniasyonu nedeni ile ameliyat olan 47 hasta alındı. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Birinci grup (n=24) günde 300-3000 mg gabapentin kullanan ve lomber egzersiz programı verilen hastalardan oluşuyordu; ikinci grup ise sadece egzersiz programı verilen kontrol grubuydu (n=23). Hastaların eklem hareket açıklığı, Schober ve düz bacak kaldırma testleri, ağrı ve fonksiyonel kapasitesi değerlendirildi. Ağrı; vizüel analog skala ve nöropatik ağrı skalası ile değerlendirildi. Fonksiyonel kapasite, Oswestry bel ağrısı anketi kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirmeler tedavi öncesi, tedaviden bir ve üç ay sonra yapıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48,7±12,3 (24-81) idi. Grup 1’de 16 hasta (%70 ) ve Grup 2’de 10 hastanın (%44) L4-L5 disk herniasyonundan opere edildiği tespit edildi. Her iki grubun Oswestry skorlarında anlamlı düzelme vardı (p<0,05). Grup 1’de nöropatik ağrı skalası değerlerinde anlamlı düzelme tespit edildi (p<0,05) ancak Grup 2’de anlamlı düzelme saptanmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Gabapentinin başarısız bel cerrahisi sendromu tanısı olan hastalarda özellikle ağrı ve fonksiyonel kapasite üzerine olumlu etkileri mevcuttur.

 

Keywords : Gabapentin, failed, back, efficacy