Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Retrospective Analysis of Nosocomial Urinary Tract Infections with Spinal Cord Injury Patients in a Rehabilitation Setting

Bilge Yilmaz 1 ,Ferdi Yavuz 1 ,Emre Adigüzel 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkish Armed Forces Rehabilitation Center, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2014.31032

Objective: To define the distribution and antibiotic susceptibility of nosocomial urinary tract infections (NAUTIs) in patients with spinal cord injury (SCI).

 

Material and Methods: Records of the spinal cord injured patients were reviewed for NAUTIs between 2008 and 2010. Antibiotic resistance rates and factors that might affect urinary tract infection susceptibility were investigated retrospectively.

 

Results: The data of 276 patients were included, of whom 159 were acute SCI patients and 117 were chronic SCI patients; 166 (61%) infections were asymptomatic bacteriuria (ASB), and 110 (39%) infections were symptomatic urinary tract infections (SUTIs). In patients with acute SCI, E. coli was the most frequently isolated pathogen of SUTIs, followed by Pseudomonas. In patients with chronic SCI, E. coli was the most frequently isolated pathogen in SUTIs and ASBs. There was no statistically significant difference in the rates of NAUTI (ASB and SUTI) between acute and chronic SCI patients in terms of bladder drainage method. The susceptibility ratios for E. coli were very low in both acute and chronic SCI patients using Foley catheters. Although the susceptibility ratios for E. coli were not that low in SCI patients using clean intermittent catheterization, the resistance ratios were higher than 50% for most of the uropathogens.

 

Conclusion: These results reveal a blunt truth that the treatment of NAUTIs will be a great challenge in near future. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Bir Rehabilitasyon Merkezindeki Spinal Kord Yaralı Hastalarda Görülen Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Retrospektif Analizi

 

Anahtar kelimeler: Spinal kord yaralanması, nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu, rehabilitasyon

 

Amaç: Spinal kord yaralı (SKY) hastalarda nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının dağılımı ve antibiyotik duyarlılığının tanımlanması.

 

Gereç ve Yöntemler: Spinal kord yaralanmalı bireylerin dosyaları 2008-2010 arasında nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları açısından tarandı. Antibiyotik direnç sıklıkları ve üriner sistem infeksiyonu gelişimine etki edebilecek nedenler retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Çalışmaya 276 hastanın verileri dahil edildi. Bunların 159’u akut SKY ve 117’si kronik SKY idi. Infeksiyonların 166’sı (%61) asemptomatik bakteriüri (ASB) iken, 110’u (%39) semptomatik üriner sistem infeksiyonu (SUTI) idi. Akut SKY hastalarda, SUTI için en sık izole edilen patojen Escherichia coli iken bunu Pseudomonas takip ediyordu. Kronik SKY hastalarda SUTI ve ASB için en sık izole edilen patojen  E. coli idi. Mesane boşaltım yöntemi dikkate alındığında, akut ve kronik SKY hastalar arasında NAUTI (ASB ve SUTI) dağılımı açısından anlamlı bir fark yoktu. Foley kateter kullanan akut ve kronik SKY hastalarda E. coli duyarlılık oranları çok düşüktü. Temiz aralıklı kateterizasyon uygulanan hastalarda duyarlılık oranları o kadar düşük olmasa da, direnç oranları üropatojenlerin çoğu için %50’nin üzerindeydi.

 

Sonuç: Bu sonuçlar, nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinin yakın gelecekte ne kadar büyük bir sorun olacağı konusundaki gerçeği ortaya koymaktadır. 

Keywords : Spinal cord injury, nosocomial urinary tract infection, rehabilitatio