Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3

D vitamini eksikliğinin yorgunluk, gündüz uykululuk hali ve fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkisi

Erkan Mesci 1 ,Nilgün Mesci 2 ,Afitap İçağasıoğlu 1
1 Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.12258 Amaç: Bu çalışmada farklı serum 25 hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyleri olan hastalarda gündüz uykululuk hali ve yorgunluğun fiziksel aktivite üzerindeki etkisi araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 1 Ocak 2015 - 28 Şubat 2015 tarihleri arasında serum 25(OH)D düzeylerine göre 0-10 ng/mL (grup 1), 10-20 ng/mL (grup 2) ve 20-30 ng/mL (grup 3) olmak üzere 30’ar kişilik üç gruba ayırılan toplam 90 hasta (5 erkek, 85 kadın; ort. yaş 48.5±9.5 yıl; dağılım 18-65 yıl) alındı. Yorgunluk düzeyleri Yorgunluğu Çok Boyutlu Değerlendirme Ölçeği (YÇBDÖ), uykululuk hali Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ) ve fiziksel aktivite Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile değerlendirildi.

Bulgular: Serum 25(OH)D düzeyleri YÇBDÖ ve EUÖ skorları ile negatif, UFAA skorları ile pozitif ilişkili bulundu (tümü için p=0.000). Grup 2’nin medyan UFAA skoru 363 (dağılım 66-1386) olup, grup 1’e kıyasla daha yüksekti (231; dağılım 33-693) (p=0.014). Grup 3’ün medyan UFAA skoru 753 (dağılım 347-2520) olup, diğer iki gruba kıyasla anlamlı düzeyde yüksekti (tümü için p=0.000). Fiziksel aktivite düzeyleri yorgunluk ve EUÖ skorları ile anlamlı düzeyde negatif ilişkili bulundu (tümü için p=0.000).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, D vitamini eksikliği yorgunluk ve gündüz uykululuk hali ile ilişkilidir. Bu durum, hastaların fiziksel aktivite düzeylerinin azalmasına yol açmaktadır. Keywords : Yorgunluk; fiziksel aktivite; uykululuk hali; D vitamini eksikliği