Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3
Lateral Epikondilitte Lazer ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Gül DEVRİMSEL 1 ,Ayşegül KÜÇÜKALİ TÜRKYILMAZ 1 ,Murat YILDIRIM 2 ,Alper Murat ULAŞLI 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Training and Research Hospital, Rize, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.31643

Amaç: Lateral epikondilit (LE), kolun yaygın ağrılı bir problemidir. Bu çalışmadaki amacımız, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) ve düşük doz lazer tedavisinin etkinliğini araştırmak ve tedavi etkinliklerini karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alınan 60 hasta randomize olarak 30 kişilik iki gruba ayrıldı. Birinci gruba ESWT, diğerine lazer tedavisi uygulandı. Hastalar başlangıçta, 4 ve 12. haftalarda lateral epikondilde hassasiyet varlığı, dirsekte ağrı ve el kavrama gücü (EKG) parametreleri ile değerlendirildi. Dirsekteki ağrı Kısa form-McGill ağrı anketi (KF-MAA) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Tedavi sonrasındaki kontrollerde lateral epikondil hassasiyetinde, gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Dördüncü ve 12. haftalarda yapılan değerlendirmelerde her iki grupta gelişmeler görüldü, fakat bu düzelme ESWT grubunda daha belirgindi. Kısa form-McGill ağrı anketinin tüm parametrelerinde 4 ve 12. haftalarda her iki tedavide anlamlı iyileşmeler elde edildi. Bununla birlikte KF-MAA’nın görsel ağrı skalası, total ağrı yoğunluğu, toplam ağrı oranı ve affektivite alt skala skorları 4 ve 12. haftalarda ESWT grubunda anlamlı oranda daha düşük idi.

 

Sonuç: Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi ve lazer tedavileri, LE’de etkili ve güvenli yöntemlerdir. Ancak ağrının azalması ve fonksiyonel iyileşmede ESWT daha etkili görünmektedir. 

Keywords : Lateral epikondilit, lazer, ESWT, dirsek