Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Parvovirüs B19 Seropozitifliği

Vicdan Köksaldı Motor 1 ,Nilgün Üstün 2 ,Ömer Evirgen 1 ,Melek İnci 3 ,Erkan Yula 3 ,Yusuf Önlen 1
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.28000

Amaç: Parvovirüs B19 viral artritlerin en sık nedenlerindendir. Bazı hastalarda romatoid artrit benzeri kronik bir poliartrite neden olması, parvovirüs B19’un otoimmün hastalıkların patogenezinde önemli bir etken olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada, ankilozan spondilitli (AS) hastalarda parvovirüs B19 seropozitifliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve

 

Yöntemler: Ankilozan spondilit tanısı ile takip edilen 43 kişi hasta grubunu, herhangi bir kemik eklem şikayeti olmayan 70 kişi ise kontrol grubunu oluşturdu. Tüm serum örneklerinde ELİSA yöntemi ile anti parvovirüs B19 IgM ve IgG antikorlarına bakıldı.

 

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, parvovirüs B19 IgM pozitifliği AS’li hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001).

 

Sonuç: Ankilozan spondilitli hastalarda yüksek oranda parvovirüs B19 IgM pozitifliğinin saptanması, bu hastalarda immün yetmezliğine bağlı virüsün reaktivasyonu veya persistansını düşündürmektedir

Keywords : Ankilozan spondilit, immün yetmezlik, parvovirüs B19