Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 1
The Effects of Local Steroid Injection For Early- Stage Subacromial Impin Gement Syndrome: A Double-Blind, Randomized Study
Hikmet Koçyiğit 1 ,Fazıl Gelal 2 ,Hafize Çoban 3 ,Şükran Kurtulmuş 4 ,Sema Öztürk 3 ,Asuman Memiş 5
1 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2 Department of Radiology, Atatürk Training Hospital, İzmir, Turkey
3 Department of PM&R, Atatürk Training Hospital, İzmir, Turkey
4 Department of PM&R, Atatürk Training Hospital, İzmir
5 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Erken Evre Subakrominal Sıkışma Sendromunda Lokal Steroid Enjeksiyonunun Etkileri: Çift-Kör ve Randomize Çalışma Erken evre subakromial sıkışma sendromunun (SİS) tedavisinde lokal steroid enjeksiyonunun kısa dönem etkinliğini değerlendirmek üzere prospektif, randomize, kontrollü ve çift-kör bir çalışma yapıldı. Erken evrede (evre I ve II) bulunan 49 hasta çalışmaya alındı. Hastaların hiçbirinde rotator kaf tam kalınlık yırtığı bulunmuyordu. Olgular, mililitresinde 40 mg. triamcinolone acetonide içeren solüsyondan bir mililitre ve epinephrine içermeyen % 2’lik lidocaine’den dört mililitre (kortikosteroid grubu) veya epinephrine içermeyen %  2’lik lidocaine’den beş mililitre (kontrol grubu) enjekte edilmek üzere randomize edildi. Kortikosteroid grubu yaş ortalaması elli üç (aralık, otuz bir-yetmiş iki) olan 24 hastadan ve  kontrol grubu  ise yaş ortalaması elli beş (aralık, otuz-yetmiş dört) olan 25 hastadan oluştu. Enjeksiyon öncesinde, semptomların ortalama süresi her iki grupta da yedi  aydı. Enjeksiyon  sonrasında  tüm hastalar  standart  egzersiz  programına  katıldı.  Hastalar her ay ağrıyı ve fonksiyonu değerlendirmek üzere yeniden muayene edildi. Ortalama izlem süresi ise altı aydı. Altıncı ayda, fleksiyon, abduksiyon ve external rotasyondaki iyileşme sırasıyla kortikosteroid grubunda 27, 21 ve 12 derece olurken kontrol grubunda 16, 9 ve 5 derece oldu. Enjeksiyon öncesinde, kortikosteroid grubundaki yirmi bir hastanın ve kontrol grubundaki yirmi hastanın orta ve şiddetli düzeyde ağrısı bulunuyordu. Altıncı ayda ise orta ve şiddetli düzeyde ağrısı olan kortikosteroid grubundaki üç hastaya karşılık kontrol grubunda on altı hasta vardı. Çalışmamızın sonuçları, erken evre SİS tedavisinde lokal steroid enjeksiyonu uygulamasının kısa dönemde ağrıyı azalttığını ve omuz eklemi hareket açıklığını arttırdığını göstermektedir.

Keywords : Omuz sıkışma sendromu, çift-kör yöntemi, enjeksiyonlar, triamcinolone.