Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 4

Meningomyeloselli Çocuklarda Nöromusküler Sistem Değerlendirmesi

İ. Çorapçı 1 ,Barın Selçuk 2 ,Müfit Akyüz 3 ,Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu 4 ,H. Tunç 5 ,A. Çakıcı 6
1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir
2 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
5 SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Meningomyelosel (MMC), kas-iskelet sisteminde, omurga ve alt ekstremite deformiteleri ile çocukluk çağından erişkin döneme kadar, günlük yaşam aktivitelerini, enerji tüketimini ve mobiliteyi olumsuz olarak etkileyen kompleks bir sendromdur. Meningomyeloselli hastalarda fonksiyonel nörolojik seviyeleri belirleyerek, hastanın nöromusküler sistem sorunlarını ve ambulasyon düzeyini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmaya, yaş ortalaması 8.87±8.79 olan 22’si erkek, 18’i kız 40 hasta alındı. Yirmi üç (%57.5) hastada genel spinal deformite, 28 (%70) hastada genel kalça deformiteleri, 28 (%70) hastada genel diz deformiteleri, 35 (%87.5) hastada ayak-ayak bileği deformiteleri tespit edildi. Hastaların 7’si (%18.4) nonambulatuvar, 11’i (%28.9) nonfonksiyonel ambulatuvar, 14’ü (%36.8) ev içi ambulatuvar ve 6’sı (%18.8) toplum içi ambulatuvardı. Genel spinal deformite ile ambulasyon düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0.005). Kalça, diz, ayak-ayak bileği deformiteleri ile ambulasyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). Ambulasyon düzeyini belirleyen en önemli faktör çalışmamızda fonksiyonel nörolojik seviyeydi.

Keywords : Meningomyelosel, deformite, ambulasyo