Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1
Evaluation of Muscle Performance with Isokinetic Test in Patients Using Atorvastati
Gökhan Tuna Öztürk 1 ,Salih Topal 2 ,Murat Özdemir 2 ,Feride Göğüş 3
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.46667

Objective: Statins are widely used to lower LDL-cholesterol levels. Two of the most important side effects are hepatotoxicity and myopathy. Myopathy is rare and characterized by widespread muscle pain, fatigue, and increased serum creatine phosphokinase levels. In this study, we aimed to show if isokinetic muscle strength is affected in patients on statin therapy.

 

Material and Methods: In this study, we evaluated the visual pain score, sense of weakness, serum creatine phosphokinase levels, and the power of knee muscles by using an isokinetic test that enables the quantitative and objective measurement of the performance of the musculoskeletal system before and after treatment of 26 patients who used 20 mg/day atorvastatin for 3 months.

 

Results: Two patients had myalgia after treatment, and asymptomatic elevation of serum creatine phosphokinase was observed in one patient. Before and after the treatment, there was no statistically significant difference in visual pain scores and serum creatine phosphokinase levels. After treatment, flexion and extension peak torque values at 60°/s velocity were significantly reduced compared to the values before treatment. The effect of statins on mitochondrial phosphorylation and type 1 and type 2a fibers, which mainly use the oxidative path in the production of energy, may explain these results.

 

Conclusion: In conclusion, in this study, 20 mg/day atorvastatin for 3 months caused a decrease in isokinetic muscle strength without causing an increase in serum creatine phosphokinase levels and clinically significant myopathy. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Atorvastatin Kullanan Hastalarda Kas Performansının İzokinetik Test ile Değerlendirilmesi

 

Anahtar kelimeler: Atorvastatin, kas performansı, izokinetik test

 

Amaç: Statinler, LDL-kolesterol seviyesinin düşürülmesi için yaygın olarak kullanılırlar. En önemli iki yan etki, hepatotoksisite ve miyopatidir. Miyopati çok nadir görülür ve yaygın kas ağrıları, yorgunluk, serum kreatin fosfokinaz düzeylerinde artma ile karakterizedir. Bu çalışmada atorvastatin kullanan hastalarda, izokinetik kas güçlerindeki etkilenmenin gösterilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 3 ay süreyle 20 mg/gün atorvastatin kullanan 26 hastada, tedavi öncesi ve sonrasında görsel ağrı skoru ile kuvvetsizlik hissi, serum kreatin fosfokinaz seviyeleri, kas-iskelet sistemi performansının niceliksel ve objektif ölçümüne olanak sağlayan izokinetik test ile diz kaslarının kuvveti değerlendirildi.

 

Bulgular: İki hastada tedavi sonrasında miyalji semptomu gözlenirken, bir hastada asemptomatik serum kreatin fosfokinaz yüksekliği gözlendi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası görsel ağrı skorları ile serum kreatin fosfokinaz düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. 60°/s hızda elde edilen fleksiyon ve ekstansiyon pik tork değerleri, tedavi öncesine göre anlamlı derecede azalmıştı. Bunun statin tedavisine bağlı olarak, mitokondriyal fosforilasyonun bozulması ve enerji üretiminde asıl olarak oksidatif yolu kullanan tip 1 ve tip 2a kas liflerinin etkilenmesine bağlı olabileceği düşünüldü.

 

Sonuç: Bu çalışmada 3 ay süreyle 20 mg/gün atorvastatin kullanımının, klinik olarak belirgin miyopatiye ve serum kreatin fosfokinaz düzeylerinde yükselmeye yol açmadan, izokinetik kas güçlerinde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir.

 

Keywords : Atorvastatin, muscle performance, isokinetic test