Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 1

Spinal Kord Yaralanmalı Kadın Hastalarda Seksüel Fonksiyonlar

Nalan Yağmur Çivici 1 ,Bilge Yılmaz 2 ,Ümüt Güzelküçük 3 ,Ahmet Salim Göktepe 4 ,Arif Kenan Tan 5
1 Malatya Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Malatya, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
5 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2014.30164

Amaç: Türk toplumundaki spinal kord yaralanmalı (SKY) kadınlarda seksüalite algısını, seksüel fonksiyon bozukluklarını ve seksüel sorunların yaşam kalitesine olan etkilerini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya; 18-58 yaş arası, yaralanma öncesi seksüel olarak aktif SKY’li kadın hastalar dahil edildi. Sağlam kadın bireylerden kontrol grubu oluşturuldu. Nörolojik seviyeler T10 ve üzeri, T11-L2 arası ve konus/kauda olmak üzere üç alt grupta sınıflandırıldı. Spinal kord yaralanmalı ve sağlam kadınlar TSK Rehabilitasyon Merkezi SKY’li Kadın Hastalarda Seksüel Rehabilitasyon Değerlendirme Formu, Kadın Seksüel Fonksiyon İndeksi ve Yaşam Memnuniyet Ölçeği ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya 50 SKY’li ve 50 sağlam kadın alındı. Yaralanma öncesi 46, yaralanma sonrası ise 40 hastanın seksüel ilişki deneyimi mevcuttu. Yaralanma öncesine göre, yaralanma sonrası cinsel uyarılma ve seksüel ilişkiye girme sıklığındaki azalma istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,000). Spinal kord yaralanmalı kadınlarda seksüel ilgi ve seksüaliteye verilen önem, yaralanma öncesine ve sağlam kontrol grubuna göre anlamlı oranda düşük bulundu (p<0,05). Spinal kord yaralanma sonrası, seksüel aktivite %84 oranında samimiyet ve paylaşma ihtiyacı tabanlı idi. Genital bölge duyusu olan hastalarda, olmayanlara göre uyarılma daha iyi düzeylerde idi (p=0,002). Yaralanma sonrası orgazm olamama ve seksüel istek azlığı ön planda olmak üzere, seksüel ilişkide yaşanan problemlerde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmada, SKY’li kadınlarda önemli derecede seksüel fonksiyonlarda bozulma olduğunu ve bunun da yaşam kalitesini bozduğunu bulduk.

Keywords : Seksüalite, seksüel fonksiyon bozukluğu, spinal kord yaralanması, rehabilitasyo