Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 4

Ankilozan Spondilit Kifozunun Tedavisinde Vertebra Osteotomisi

Cüneyt Şar 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Ankilozan spondilitin enflamatuar fazında omurga giderek kifotik hale gelir. Bu fazdan sonra hastalar ağrısız, ancak sert ve kifotik bir omurgaya sahip olurlar. Deformite servikotorakal, torakal veya lomber bölgelerde gelişebilmektedir. Bu hastaların bir bölümünde deformite hastanın dik durarak karşıya bakmasını olanaksız kılacak derecede ağır olmaktadır. Gelişebilen diğer bir problem de çenenin göğüs duvarına aşırı derecede dayanarak nefes alma ve yutkunmayı zorlaştırmasıdır. Bu deformiteler ankilozan spondilitli hasta grubunun omurga ameliyatlarının en sık karşılaşılan cerrahi girişim endikasyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada lomber osteotomi yapılan yedi, lomber ve servikal osteotomiyi yapılan bir olgudan alınan sonuçlar incelenmiş, girişimin ankilozan spondilitli olgularda duruş bozukluğunu giderdiği ve hastalarda önemli bir fonksiyonel iyileşme sağladığı gözlenmiştir.

Keywords : Ankilozan spondilit, kifoz, düzeltici osteotomi