Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 3

Kafa Travmalı Hastalarda Komplikasyonların Kognitif ve Fonksiyonel Gelişim Üzerine Etkisi

Sibel Özbudak Demir 1 ,Gülümser Aydın 2 ,M. Zafer Boyacıoğlu 3 ,Serap Tomruk 4 ,Aytül Çakcı 5
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale
3 Çorum Devlet Hastanesi, Çorum
4 Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
5 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Kafa travmalı (KT) hastaların rehabilitasyon periyodunda görülen komplikasyonlar bir yandan yaşamı tehdit ederken, öte yandan hastanın aktif rehabilitasyon programına katılımını engellemekte, rehabilitasyon süresini uzatmakta ve maliyetini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı KT’lı hastalarda görülen komplikasyonları ve bu komplikasyonların rehabilitasyon potansiyeline etkisini belirlemekti. Çalışmaya 34’ ü erkek, 6’sı kadın toplam 40 hasta alındı. Hastalar yatış ve taburculukta Disabilty Rating Scale (DRS), Mini-Mental Test (MMT) ve Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (FIM) ile değerlendirildi. Hastaneye kabulde ve yattığı süre içinde gelişen komplikasyonlar kaydedildi. En sık görülen komplikasyon spastisiteydi. Spastisiteyi, kontraktür ve basınç yarası izledi. Hastalar tek komplikasyonlu ve multipl komplikasyonlular olarak iki gruba ayrıldığında iki grup arasında yaş, hastalık süresi, rehabilitasyon süresi, DRS ve FIM taburcu skorları arasında anlamlı fark (p<0.05) saptandı. Koma süresi, posttravmatik amnezi süresi ve MMT açısından iki grup arasındaki fark anlamlı değildi (p>0.05).

Keywords : Kafa travması, komplikasyonlar.