Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2016 , Vol 62 , Num 3
Farklı yaş gruplarında üç boyutlu yürüme analizi normalizasyon verileri oluşturmak gerekli midir?
Kubilay Beng 1 ,Sebahat Aydil 2 ,Osman Lapçın 1 ,Pınar Özkan 2 ,Yasin Şahin 1 ,Yavuz Selim Kabukçuoğlu 1
1 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yürüme Analizi Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tftrd.2016.39018 Amaç: Bu çalışmada farklı yaş gruplarında üç boyutlu yürüme analizi normalizasyon verileri oluşturmanın gerekli olup olmadığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya yürüme patolojisi yaratabilecek herhangi bir hastalığı olmayan ve yaşları 5 ila 21 arası değişen 59 sağlıklı katılımcı dahil edildi. Katılımcılar üç gruba ayrıldı. Grup 1’de 5-8 yaş arası 19 kişi, grup 2’de 9-13 yaş arası 21 kişi ve grup 3’te 14-21 yaş arası 19 kişi yer aldı. Katılımcıların tümüne üç boyutlu yürüme analizi uygulandı. Gruplar arasında zaman-mesafe, kinematik ve kinetik parametreler karşılaştırıldı.

Bulgular: Yürüme hızı dışındaki tüm zaman-mesafe değişkenlerinde gruplar arasında anlamlı derecede fark saptandı. Boy ve bacak uzunlukları ile çift adım zamanı, çift adım uzunluğu, adım genişliği arasında orta derecede; dakikadaki adım sayısı arasında orta derecede ve ters orantılı ilişki saptandı. Diğer yaş gruplarından farklı olarak, grup 1’de ilk teması artmış diz fleksiyonu (K1, p=0.00) ile yaptıkları, basma ortası fazında diz ekstansiyonunun (K2, p=0.026) daha az olduğu ve ilk salınım fazında tepe diz fleksiyonunun (K3, p=0.00) yüksek olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, farklı yaş gruplarında üç boyutlu yürüme analizi normalizasyon verilerinin oluşturulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Keywords : Yürüme analizi; kinematik; kinetik