Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Aşırı Aktif Mesane Belirtileri Olan İnme Hastalarında Ürodinamik Bulgular
Koray Aydemir 1 ,Emre Adıgüzel 1 ,Bilge Yılmaz 1
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye Amaç: Strok hastalarında ürodinamik parametreleri analiz ederek beyindeki lezyon yerinin mesane fonksiyonları üzerine olan etkisini belirlemek.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada aşırı aktif mesanesi olan iskemik ve hemorajik stroklu 51 hastanın ürodinamik verilerini retrospektif olarak inceledik. Strok lokalizasyonları Oxfordshire Community Stroke Project stroke alt tiplerine göre sınıflandırıldı. Değerlendirilen ürodinamik parametreler arasında ilk his, maksimum mesane hacmi, maksimum detrusor basıncı, detrusor kompliyansı, rezidüel hacim, ortalama akış hızı, işeme hacmi, işeme zamanı, normal sıkışma ve çok sıkışma hacimleri yer almaktaydı.

Bulgular: 51 hastanın 34’ü erkek, 17’si kadın idi ve ortalama yaş 65.8±16.2 olarak hesaplandı. 36 hasta iskemik, 15 hasta hemorajik stroklu idi. Inme sonrasında ürodinami çalışmasının yapılma zamanı ortalama 396.9 ± 713.8 gündü. Maksimum detrusor basıncı cinsiyet ile ilişkili bulundu. Maksimum detrusor basıncı erkek cinsiyette belirgin olarak yüksek bulundu (p=0,028). Rezidüel hacim sağ hemiplejik grupta, sol hemiplejik gruba göre daha yüksekti (p=0,007). Işeme hacmi sağ hemiplejik grupta, sol hemiplejik gruba göre daha düşüktü (p=0,007). Hastalar ayrıca cinsiyete göre ve beyin lezyonunun lateralitesine göre karşılaştırıldı. Sağ hemiplejik erkek grupta, ilk histe gecikme mevcuttur, rezidüel hacim yüksekti ve işeme hacmi düşüktü (sırasıyla p=0,045, p=0,01 ve p=0,043). Sağ hemiplejik kadın grupta işeme hacmi sol hemiplejik kadın gruba göre daha düşük bulundu (p=0,024).

Sonuç: Çalışmamızda sağ ve sol serebral hemisferik infarktı olan hastaların ürodinamik parametreleri arasında belirgin farklılıklar bulundu. Bu sonuçlar ile tek taraflı hemisferik stroklu hastalarda ürodinami bulgularının lezyon lateralitesine göre karakterize edilebilir. Ancak geniş hasta gruplarında ilave araştırmalara ihtiyaç vardır. Keywords : İnme, Üriner inkontinans, Ürodinami çalışması