Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2
Extragenital Endometriosis; A Rare Casue of Sciatica: A Case Report
Duygu Geler Külcü 1 ,Gülcan Öztürk 2 ,Neslihan Taşdelen 3 ,Ece Aydoğ 2
1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Yeditepe University Hospital, İstanbul, Turkey
3 Clinic of Radiology, Yeditepe University Hospital, İstanbul,
DOI : 10.5152/tftrd.2015.31549

Endometriosis is a common disease characterized by the presence of endometrial tissue outside the uterus, such as over, colon, nasal mucosa. Furthermore, it can affect sciatic nerve as a rare presentation causing cyclic sciatica, chronic pelvic pain, paresis, and paresthesia. Early diagnosis and treatment is very important to minimize the nerve damage caused by endometrial focus on sciatic nerve. Diagnosis of sciatica due to endometriosis can be made by magnetic resonance neurography (MRN), thereby identifying abnormalities of the sciatic nerve in patients with unexplained sciatica. MRN is a sensitive tool for evaluating both the lumbosacral plexus and sciatic nerve. We described a 38-year-old female patient with cyclic sciatica for 4 years. She had an endometrial focus compressing sciatic nerve at left sciatic foramen level that was diagnosed by MRN. In this case report, we aimed to underline the importance of appropriate diagnostic tools in the patients with extraspinal sciatica.

 


 

Turkish

 

Başlık: Ekstragenital Endometriozis; Nadir Bir Siyatalji Sebebi: Olgu Sunumu 

 

Anahtar kelimeler: Manyetik rezonans nörografi, ekstraspinal siyatalji

 

Endometriozis yaygın görülen bir hastalık olup endometrial dokunun uterin kavite dışında görülmesi ile karakterizedir. Endometrial dokunun görüldüğü dokular arasında over, kolon, burun mukozası yer alır. Endometrial doku nadiren siyatik sinirde yerleşim göstererek siklik siyatalji, kronik pelvik ağrı, parezi ve paresteziye sebep olur. Erken tanı ve tedavi endometrial odağın sebep olduğu siyatik sinir hasarını azaltması açısından önemlidir.  Endometriozise bağlı siyatalji tanısında Manyetik Rezonans Nörografi (MRN) kullanılabilir. Sebebi belirlenemeyen siyatalji tanısında MRN, hem lumbosakral pleksus hem siyatik sinire ait bozuklukları gösteren duyarlı bir tanı yöntemidir. Bu vaka takdiminde 38 yaşında, 4 yıldır siklik siyataljisi olan bayan hastayı sunduk. Hastamızda sol siyatik foramen düzeyinde siyatik sinire basan endometrial odak MRN ile saptandı. Bu olgu sunumu aracılığı ile ekstraspinal siyataljide uygun tanı yöntemini seçmenin ayırıcı tanıdaki önemini vurgulamayı amaçladık.

Keywords : Magnetic resonance neurography, extraspinal sciatica